skip to Main Content

Obligation 2

Dem nya obligationsvillkoren godkändes den 28 juni. Förändring av ränta och återbetalningsdag är verkställt och övriga förändringar avses att verkställas under hösten 2018. 

Emittent

Preservia Hyresfastigheter AB (publ), tidigare Concent Hyresfastigheter AB (publ), org. nr. 559001-3875 med säte i Stockholm. Bolaget är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige och bedriver verksamhet enligt svensk rätt.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB, org. nr. 556736-0515, Box 7461, 103 92 Stockholm.

Agent

Intertrust (Sweden) AB, org. nr. 556625-­5476, Sveavägen 9, Box 162 85, 103 25 Stockholm agerar agent det vill säga företrädare för fordringshavare.

Verksamhet

Bolagets huvudsakliga verksamhet är att förvärva nyproducerade hyresrättsfastigheter, samt äga och långsiktigt förvalta hyresrättsfastigheter primärt i Stockholmsområdet, men även övriga storstadsregioner, exempelvis Göteborg, Uppsala, och Lund kan komma att vara aktuella.

Emissionslikvidens användning

Emissionslikviden är avsedd att användas till att förvärva lämpliga hyresrättsfastigheter primärt i Stockholmsområdet i enlighet med investeringsstrategin.

Kort sammanfattning av villkoren

Sammanlagt belopp:

Det sammanlagda beloppet av obligationslånet är 100 000 000 SEK.

Nominellt belopp:

Obligationernas nominella belopp är 10 000 SEK.

Ränta:

Ingen ränta

Återbetalningsdag:

2 mars 2022, förutsatt att inte förtida återbetalning sker.

Överlåtbarhet:

Obligationerna är fritt överlåtbara.

Rättigheter

Obligationerna är utgivna enligt lagen 1998:1479 om kontoföring av finansiella instrument. De är inte säkerställda och rankas pari passu med bolagets övriga icke efterställda och oprioriterade fordringar.

Obligationerna medför rätt till återbetalning av nominellt belopp och betalning av ränta på respektive förfallodag.

Handelsinformation

ISIN kod: SE0008014088

Obligationerna är registrerade hos Euroclear. Inga fysiska värdepapper har utfärdats. 

Villkor för obligationslånet

Back To Top