Obligationen

Emittent

Preservia AB (publ), org. nr. 559038-­‐6107 med säte i Stockholm. Bolaget är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige och bedriver verksamhet enligt svensk rätt.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB, org. nr. 556736-0515, Box 7461, 103 92 Stockholm.

Agent

Intertrust CN (Sweden) AB, org. nr. 556625-­‐5476, Sveavägen 9, Box 162 85, 103 25 Stockholm agerar agent det vill säga företrädare för fordringshavare.

Verksamhet

Bolagets huvudsakliga verksamhet är att förvärva nyproducerade hyresrättsfastigheter, samt äga och långsiktigt förvalta hyresrättsfastigheter primärt i Stockholmsområdet, men även övriga storstadsregioner, exempelvis Göteborg, Uppsala, och Lund kan komma att vara aktuella.

Emissionslikvidens användning

Emissionslikviden är avsedd att användas till att förvärva lämpliga hyresrättsfastigheter primärt i Stockholmsområdet i enlighet med investeringsstrategin.

Kort sammanfattning av villkoren

Sammanlagt belopp:

Det sammanlagda beloppet av obligationslånet är 100 000 000 SEK.

Nominellt belopp:

Obligationernas nominella belopp är 10 000 SEK.

Ränta:

7,5%

Ränteförfallodagar:

Räntan betalas kvartalsvis i efterskott, med början den 30 mars 2016, varje år vid följande datum:
30 mars
30 juni
30 september
30 december

Återbetalningsdag:

2 mars 2020, förutsatt att inte förtida återbetalning sker. Detta ger obligationen en löptid på 4 år.

Överlåtbarhet:

Obligationerna är fritt överlåtbara.

Rättigheter

Obligationerna är utgivna enligt lagen 1998:1479 om kontoföring av finansiella instrument. De är inte säkerställda och rankas pari passu med bolagets övriga icke efterställda och oprioriterade fordringar.

Obligationerna medför rätt till återbetalning av nominellt belopp och betalning av ränta på respektive förfallodag.

Handelsinformation

Handelsplats: Obligationerna handlas sedan den 1 april 2016 på NGM NDX.

ISIN kod: SE0008014088

Handelsbeteckning: PRESAB1

Obligationerna är registrerade hos Euroclear. Inga fysiska värdepapper har utfärdats. 

Villkor för obligationslånet