skip to Main Content

Nyheter

Beslut vid årsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB

Vid dagens årsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande beslut:

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

Dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
Det av styrelsen lämnade utdelningsförslaget på preferensaktier samt yttrande från den 7 maj 2018 lades fram. Stämman beslutade att inte lämna någon utdelning på preferensaktier utan att förlusten balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att inget arvode för styrelseledamöterna ska utgå under året. Stämman beslutade att revisorer ersätts enligt räkning.

Val till styrelse och revisorer
Val av styrelseledamöter
Sittande styrelse omvaldes.
Val av revisorer
Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisor.

Beslut om ny bolagsordning
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med bilaga 2.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner
Stämman beslutade att intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning med de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen.

Årsstämman har valt att besluta att inte lämna någon utdelning på preferensaktier. Den årliga preferensaktieutdelningen om 10 kronor per aktie per år, ackumuleras, och inför nästa års årsstämma ska det därmed tas beslut om utdelning som inkluderar den ackumulerade preferensaktieutdelningen. Motivet till den inställda utdelningen grundar sig i att det finns en risk att Huddinge-projekt går förlorat. I väntan på besked om Huddinge behövs alla innestående medel för att kunna göra nya förvärv och skapa intäkter till bolaget. På längre sikt är detta en nödvändighet för att generera aktieägarvärde och framtida utdelningar.

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 16.45 CET.

22 januari, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
18 december, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
19 november, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
21 september, 2018
Preservia
Regulatorisk
21 september, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
31 augusti, 2018
Preservia
Regulatorisk
31 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
17 augusti, 2018
Preservia
Regulatorisk
17 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
2 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
<<
1
2
3
4
...
8
>>
Back To Top