Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter den 17 augusti 2018

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 augusti 2018 klockan 15.00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär