skip to Main Content

Nyheter

Beslut vid extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB

Vid dagens extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande beslut:

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt bilaga 2

Beslut om nyemission
Stämman beslutade om en riktad nyemission av högst 19 000 preferensaktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 900 kronor. Villkor i enlighet med kallelsen publicerad 29 augusti 2019.

Emissionen genomförs i syfte att säkerställa koncernens egna kapital och för att möjliggöra fortsatt drift samtidigt som emissionen tillförsäkrar innehavarna av obligationer i bolaget återbetalning av deras investeringar.

Det ska vidare noteras att bolagets ägare, Preservia Fastigheter AB har beslutat om en emission av preferensaktier till Preservia Holding AB, på motsvarande villkor, för att på så sätt tillförsäkra att obligationsinvesterarna kommer att få tillbaka sitt investerade kapital genom sitt ägande i Preservia Holding AB.

Framläggande av kontrollbalansräkning 2
Stämman konstaterade att det egna kapitalet i Preservia Hyresfastigheter AB är återställt och stämman beslutade att bolagets verksamhet ska bedrivas vidare. Stämman konstaterade vidare att bolaget har tillräckligt med rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden, givet den förstärkning av bolagets finansiella ställning som den aktuella transaktionen innebär, efter dess genomförande.

Beslut om att snarast återuppta utdelning avseende löpande preferens i preferensaktie serie A.
Stämman beslutade om att återuppta utdelningen på preferensaktierna så snart det är möjligt ur ett legalt perspektiv. En förutsättning för att på ett korrekt och legalt sätt återuppta preferensutdelningen samt dela ut den hittills ackumulerade preferensutdelningen i preferensaktie serie A är att bolaget vid kommande årsstämma presenterar ett reviderat årsbokslut, som påvisar tillräckligt med fritt eget kapital. Detta bedömer styrelsen kunna göra i samband med nästa årsbokslut och således dela ut den ackumulerade preferensutdelningen i samband med nästkommande årsstämma.

Nuvarande ackumulerad preferensutdelning för preferensaktie serie A uppgår per dagens datum till 12,50 kronor per preferensaktie serie A, och 2,50 kronor tillkommer per varje framtida kvartalsskifte.

Preferensaktie serie A är noterad vid NGM Nordic MTF och har ISIN: SE0009973365.

Besluten vid dagens bolagsstämma är en del av den exekvering av de mandat som obligationsinnehavarna gav bolaget under fordringshavarmötet i juni 2019. Den nya koncernstrukturen består nu av Preservia Holding AB (publ) som ny koncernmoder. Preservia Holding AB (publ) äger i sin tur tidigare koncernmodern Preservia Fastigheter AB till 100 procent. Preservia Fastigheter äger i sin tur 5 000 000 stamaktier serie A i Preservia Hyresfastigheter, de tidigare obligationsinnehavarna äger 14 683 141 stamaktier serie B och därtill finns det 447 118 preferensaktier serie A emitterade till externa investerare, samt 19 000 preferensaktier serie B emitterade till Preservia Fastigheter i bolaget.

Preservias operativa verksamhet drivs från Preservia Hyresfastigheter AB och dess dotterbolag. Preservia Hyresfastigheter AB emitterar en preferensaktie till Preservia Fastigheter AB som i sin tur emitterar en preferensaktie till Preservia Holding AB på motsvarande villkor. Slutligen emitterar Preservia Holding AB preferensaktier till de tidigare obligationsinnehavarna som medför rätt till utdelning om maximalt 152 574 674 kronor. Emissionen genomförs i syfte att säkerställa koncernens egna kapital och för att möjliggöra fortsatt drift samtidigt som emissionen tillförsäkrar innehavarna av obligationer i bolaget återbetalning av deras investeringar.

Emissionsstegen med de interna preferensaktierna mellan bolagen är av teknisk karaktär och genomförs för att skapa nödvändigt eget kapital i respektive bolag, samt säkerställa att projektvinsterna delas uppåt till koncernmodern Preservia Holding AB, som i sin tur kan dela ut alla vinster upp till 152 574 674 kronor till de gamla obligationsinvesterarna.

För vidare information, vänligen kontakta
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se 

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2019 kl. 15.00 CET.

3 juli, 2020
Preservia Hyresfastigheter
30 juni, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
17 juni, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
25 februari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 januari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 januari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
13 januari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
11
>>
Back To Top