skip to Main Content

Nyheter

Delårsrapport januari - juni 2016

JANUARI - JUNI 2016

  • Nettoomsättning för perioden 0,0 MSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,3 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,2 MSEK
  • Kassaflöde 0,5 MSEK
  • Resultat per aktie -241,87 SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - JUNI

  • Den 3 mars 2016 emitterade bolaget en obligation med 7,5% fast årlig ränta. Räntan betalas kvartalsvis och obligationens löptid är 4 år. Bolaget avser att använda likviderna till förvärv av 1-2 fastighetsprojekt.

VD-KOMMENTAR
Under det första halvåret 2016 emitterade Preservia AB en obligation med syfte att förvärva 1-2 fastighetsobjekt. Teckningsperioden avslutades den 15 juli 2016, med ett slutgiltligt utfall om 81 MSEK. Bolaget hade ingen omsättning under det första halvåret i och med att inga fastighetsobjekt hade förvärvats under perioden. Intäkterna beräknas komma vid färdigställande av den första förvärvda fastigheten. Bolaget har en avsiktsförklaring att förvärva ett objekt i Upplands-Väsby. Bolagets kostnader för det första halvåret består i princip enbart av räntekostnader på det nyligen emitterade obligationslånet.

Preservia är en långsiktig fastighetsägare som investerar och förvaltar bostadsfastigheter, med fokus på nyproducerade hyresrättsfastigheter. Geografiskt fokus är storstäder och tillväxtorter, där bostadsbristen är som högst. Avkastning till bolagets aktieägare och investerare genereras genom fastigheternas driftsnetto samt i förekommande fall dess värdeökning. Preservia investerar primärt i hyresrättsfastigheter som en långsiktig ägare och kan avyttra projekt om marknadsförutsättningarna är fördelaktiga.

Preservia har under inledningen av det andra halvåret fördjupat diskussionerna kring förvärv av nyproducerade hyresfastigheter. I skrivande stund är det två olika fastigheter som är långt gångna i förhandlingarna och där styrelsen har förhoppningen att stänga en eller flera av dessa fastighetsaffärer inom den närmaste framtiden.

Preservia ska fortsätta den befintliga strategin om tillväxt genom förvärv, vilket innebär en fortsatt nära kontakt mot kapitalmarknaden samt löpande granskning av potentiella förvärvsobjekt. Stockholm 25 augusti 2016

Topias Riuttamäki
VD Preservia AB (publ)

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016, februari 2017
Årsredovisning för räkenskapsåret 2016, april 2017
Delårsrapport för januari - juni 2016, augusti 2017

FÖR YTTERLIGAR INFORMATION KONTAKTA
Topias Riuttamäki, VD
Telefon + 46 73 742 13 96
topias@preservia.se

Preservia AB (publ)
Org.nr 559038-6107
Mailbox 673
114 11 Stockholm

Denna information är sådan information som Preservia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl. 16:53 CET.

OM PRESERVIA AB (publ)
Preservia AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Preservia Fastigheter AB (publ), org.nr 559038- 5323. Preservia AB (publ) registrerades 3 december 2015. Bolagets verksamhet är att bedriva investering i och utveckling av mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet. Bolaget har inte haft någon anställd personal under innevarande räkenskapsår.

Mer information om Preservia AB finns på www.preservia.se.

Filer för nedladdning
22 september, 2017
Preservia
Regulatorisk
31 augusti, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
31 augusti, 2017
Preservia
Regulatorisk
28 augusti, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
28 april, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
28 april, 2017
Preservia
Regulatorisk
27 april, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
<<
1
...
4
5
6
7
8
>>
Back To Top