skip to Main Content

Nyheter

Delårsrapport januari - juni 2018

JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD 2017

JANUARI - JUNI 2018

  • Nettoomsättning för perioden 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,2 (-0,2) MSEK 
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,1 (-0,8) MSEK
  • Kassaflöde -1,5 (-1,6) MSEK Resultat per aktie 224,55 (-163,43) SEK

Antal aktier uppgick vid periodens slut till 5 000 st.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - JUNI

Bolaget genomförde under juni månad ett fordringshavarmöte för innehavare av bolagets företagsobligation i syfte att ändra obligationsvillkoren. Följande villkorsändringar som föreslogs av bolaget godkändes av fordringsägarna den 28 juni 2018:

  • Obligationslånet överlåts till Preservia Hyresfastigheter AB, där samtliga projekt finns.
  • Cirka 30 procent av obligationslånet konverteras till stamaktier Serie B i Preservia Hyresfastigheter AB. För resterande del av lånet, ca 56 MSEK, ges bättre säkerhet i form av Aktiepant i Bålsta-projektet.
  • Lånet förlängs med 2+2 år.
  • Ingen ränta utgår.
  • Liknande förfarande föreslås till obligationsinnehavarna i Preservia Hyresfastigheter ABs (publ) obligationslån. De konverterade lånen ger obligationsinnehavarna ett sammanlagt ägande om ca 75 procent i bolaget Preservia Hyresfastigheter AB.

Godkända villkorsändring medför följande positiva effekter:

Investerarna får säkerheter motsvarande 70 procent av de tidigare icke-säkerställda obligationslånen, samt ca 30 procent av de tidigare obligationslånen konverteras till aktier i Preservia Hyresfastigheter AB motsvarande ca 75 procent av bolaget och ca 23 procent av rösterna. Preservia Fastigheter AB kommer därmed fortsätta ha röstmajoritet i Preservia Hyresfastigheter AB. Preservia Hyresfastigheter AB kommer att kunna fortsätta sin verksamhet och realisera framtida projektvärden, samt investera i och genomföra nya projekt och på så vis arbeta värdeskapande för investerarna även efter att obligationerna återbetalats.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODENS UTGÅNG

Bolaget har vid extra bolagsstämma den 17 augusti 2018 valt David Dahlgren till ny styrelseordförande. Samtidigt avgår Peder Raneke som styrelseordförande.

VD-KOMMENTAR

Under första halvåret 2018 har fokus legat på att hitta en långsiktigt stabil finansiell struktur i syfte att säkerställa Preservia-koncernens framtid. Samarbetet med Concent, som var premissen för Preservias ursprungliga affärsidé, avvecklades i sin helhet under 2017. Finansieringen har därför behövts struktureras om för att spegla verkligheten som bolaget under 2018 befinner sig i.

Ledningen presenterade ett förslag till villkorsändring i obligationen som röstades igenom av fordringshavarna i slutet av juni. Mer information om villkorsändringen går att läsa under avsnittet "Väsentliga händelser under perioden" samt på bolagets hemsida. Styrelsen tackar ödmjukast för förtroendet från våra investerare.

Hösten 2018 kommer till står del bestå av att implementera de villkorsändringar som godkändes i fordringshavarmötet. Bolagets obligation kommer att flyttas över till systerbolaget Preservia Hyresfastigheter AB. Därefter kommer bolaget Preservia AB inte längre ha några investerare eller noterade instrument och därmed avsluta med dessa halvårsrapporter. Målet är att vara klar med ändringarna till årsskiftet.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018, 28 februari 2019
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018, 30 april 2019
Delårsrapport för januari - juni 2019, 30 augusti 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 31 augusti 2018

Styrelsen

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD
Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se 

Denna information är sådan information som Preservia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08:00 CET. 

OM PRESERVIA AB (publ)

Preservia AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Preservia Fastigheter AB, org.nr 559038-5323. Bolagets verksamhet är att bedriva investering i och utveckling av mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Mer information om Preservia AB finns på www.preservia.se.

Filer för nedladdning
29 april, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
5 april, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
29 mars, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
29 mars, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
21 mars, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
12 mars, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
6 februari, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
22 januari, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
22 januari, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
22 januari, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
<<
1
2
3
4
...
8
>>
Back To Top