skip to Main Content

Nyheter

PRESERVIA HYRESFASTIGHETER AB (publ) - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2019 - APRIL 2020

JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR

NOVEMBER 2019 - APRIL 2020

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -6,2 (-14,8) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,6 (-72,1) MSEK
 • Kassaflöde -4,9 (20,7) MSEK
 • Resultat per aktie -0,34 (-14,41) SEK

MAJ 2019 - APRIL 2020

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 (1,1) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4,7 (-15,6) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,8 (-84,3) MSEK
 • Kassaflöde -19,3 (16,7) MSEK
 • Resultat per aktie -0,50 (-16,86) SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 5 000 000 st, stamaktie serie B till 14 683 141 st, preferensaktie serie A 447 118 st och preferensaktie serie B 12 831 st.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN NOVEMBER 2019 - APRIL 2020

 • Den 1 december 2019 anställde Preservia Hyresfastigheter David Madeling som vice VD för bolaget. David har tidigare varit styrelseledamot i bolaget samt i andra bolag i koncernen och kommer parallellt med sin tjänst även att fortsätta sina styrelseuppdrag.

 • Den 30 januari 2020 valde stämman Thomas Lindström som ny styrelseledamot och styrelseordförande. David Dahlgren lämnar sina positioner som ledamot och ordförande i styrelsen.

 • Den 31 januari 2020 avslutades mentoravtalet med Wildeco Ekonomisk Information AB som en kostnadsbesparande åtgärd.

 • Den 25 februari förvärvade koncernen mark i Bålsta för att driva detaljplaneändring för framtida bostäder. Förvärvet skedde tillsammans med samarbetspartners och Preservia äger 25% av aktierna i projektbolaget som äger marken.

 • Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 skulle kunna få en negativ effekt på företagets resultat på det nya räkenskapsåret men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor effekten blir. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten. De åtgärder som redan i slutet av räkenskapsåret har vidtagits är en minskning av lönekostnader dels via permitteringar dels via reducerade löner på obestämd tid.

VD KOMMENTAR

Under det andra halvåret har Preservia haft en del oplanerade färdigställandearbeten i Gävle att jobba med eftersom Timo Houses, totalentreprenören för projektet gick i konkurs under slutet av 2019. Trots att fastigheten var inflyttningsklar i september 2019, behövdes en del åtgärder genomföras för att färdigställa projektet. Arbetena har fördröjts en del pga den uppkomna situationen med covid-19. En godkänd slutbesiktning och slutavräkning med köparen Trenum beräknas uppnås under sommaren 2020. Trots utmaningar med projektet har Preservia bibehållit en god relation med köparen, och med hjälp av duktiga lokala Gävle-baserade entreprenörer, har bristerna på entreprenaden uppmärksammats och hanterats. En juridisk process mot totalentreprenören samt dess ägare pågår gällande fordran på 7,2 mSEK som Preservia har på motparterna. I rapporten har fordran redan skrivits ner till 0 kronor då det föreligger osäkerhet kring möjligheterna till återbetalning av beloppet.

Vi står äntligen inför byggstart i vårt projekt i Bålsta med Scandinavian Property Group. Bålsta ligger oss varmt om hjärtat och vi har arbetat med projektet sedan starten av Preservia. Projektet har utvecklats från att ursprungligen vara ett renodlat bostadsrättsprojekt till att bli en blandning av bostadsrätter och hyresrätter. Byggkreditiv är säkrat med bra villkor från en storbank och inga fler kapitaltillskott beräknas behövas från Preservia. Totalt blir det ca 400 lägenheter fördelat på fem etapper där de två första etapperna uppförs som bostadsrätter. Startbesked har erhållits från kommunen och försäljningsgraden, som för närvarande uppgår till ca 70 procent av de två första etapperna, uppfyller kraven från banken för att lyfta byggkreditiv.

I februari gjorde vi ett förvärv av ett bolag innehållande mark som omfattas av en detaljplanändring för framtida bostäder. Den nya projektfastigheten ligger i Bålsta där vi har bra lokal kännedom och etablerade relationer. Vi är förväntansfulla inför att kunna genomföra projektet från planändring till färdigställande av bostäder i ett segment som de flesta har råd med. Förvärvet är i linje med vår strategi om att fokusera på våra befintliga marknader i Bålsta och Gävle, samt stärka bolaget med byggrätter i tidiga faser.

Slutligen vill jag välkomna vår nya styrelseordförande Thomas Lindström som ersatte David Dahlgren den 30 januari 2020. Thomas bidrar med erfarenhet om stora affärer samt perspektiv som kommer att hjälpa oss växa bolaget på ett stabilt och hållbart sätt för att skapa långsiktig värdeökning.

Stockholm 17 juni 2020

Topias Riuttamäki
VD Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2020-04-30: 31 augusti 2020
Delårsrapport för 2020-05-01 - 2020-10-31: 30 december 2020

Stockholm 17 juni 2020

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Topias Riuttamäki, VD
Telefon + 46 730 69 82 66
topias@preservia.se

Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Org.nr 559001-3875
Vasagatan 7
111 20 Stockholm

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020 kl. 18.00 CET

22 december, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1 december, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
29 oktober, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
29 oktober, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 september, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
30 september, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
31 augusti, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
31 augusti, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
3 juli, 2020
Preservia Hyresfastigheter
30 juni, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
<<
1
2
3
...
13
>>
Back To Top