Nyheter

Preservia Hyresfastigheter delårsrapport januari-juni 2017

Sammanfattning januari-juni 2017
Nettoomsättning för perioden 0,0 (0,0) MSEK
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,4 (-1,1) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till -9,1 (-7,9) MSEK
Kassaflöde 4,4 (0,03) MSEK
Resultat per aktie -1,81 (-1 572,67) SEK

Händelser under perioden januari-juni 2017
Dotterbolaget Preservia Projekt Gävle AB avslutade sin preferensaktieemission och utfallet blev 10 950 000 kronor. Likviden används till produktionen av Gävle-fastigheten.
Dotterbolaget Preservia Gävlehov AB har ingått avtal om fastighetsförvaltning avseende Gävle-fastigheten med Fastighetssnabben AB.
Bolagets moderbolag Preservia Fastigheter AB tecknade i april ett avtal med Concent Holding AB gällande parternas samtliga mellanhavanden. Som resultat av detta avtal minskar bolagets skulder mot Concent med 68,9 MSEK.
Bolaget har under perioden emitterat preferensaktier till ett nominellt värde om 21,4 MSEK.
Preferensaktierna handlas under ticker PHYR MTF PREF på handelsplatsen NGM Nordic MTF Stockholm, och berättigar till 10% årlig utdelning.

Händelser efter periodens utgång
Bolaget har under augusti månad ingått ett samarbete med Scandinavian Property Group gällande Preservia Pendlingen AB's projekt i Bålsta. Bolagen ska tillsammans utveckla 20.000 BTA till 250-300 bostadsrätter.

Kommentar i korthet från Topias Riuttamäki, VD Preservia Hyresfastigheter
"Bolagets moderbolag Preservia Fastigheter AB tecknade i april ett avtal med Concent Holding AB gällande parternas samtliga mellanhavanden, vilket minskar bolagets skulder mot Concent med 68,9 MSEK. Dessutom frigör avtalet oss från att använda Concent som utvecklingspartner i våra projekt. Avtalet var en nödvändig lösning för att säkerställa projektportföljens framtid. Vi är glada över att nått en lösning som är bra för båda parter.

Som följd av överenskommelsen med Concent har vi börjat utvärdera och knyta nya samarbeten med finansiellt starka och stabila aktörer. Diskussioner förs med ett flertal aktörer. Under augusti nådde vi en överenskommelse med en av dessa aktörer, Scandinavian Property Group (SPG), avseende vårt Bålsta- projekt.

Samarbetet med SPG ser vi som en viktig milstolpe för Preservia. SPG har 3700 lägenheter under projektering och produktion, med ett samlat projektvärde om ca. 9 miljarder kronor. SPG har en väldigt effektiv värdekedja från utveckling och produktion till finansiering, vilket ger goda förutsättningar för ett lönsamt projekt.

Vi fortsätter att förstärka bolagets balansräkning genom att emittera preferensaktier. Under första halvåret 2017 emitterades det preferensaktier till ett nominellt värde om 21,4 MSEK. Preferensaktierna berättigar till 10% årlig utdelning, utbetald på kvartalsvis.

Gävlehov-projektet pågår för fullt, och 75% av lägenheterna är uthyrda vid publicering av den här delårsrapporten. Samtliga 3:or, 2:or och 1,5:or är per idag uthyrda. Vi har fortfarande några lediga 1:or som vår samarbetspartner i Gävle, Fastighetssnabben, fortsätter hyra ut löpande. Inflyttning sker i oktober och vi välkomnar våra nya hyresgäster till oss."

Rapporten i sin helhet bifogas.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD
Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 17:32 CET.

19 november, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
21 september, 2018
Preservia
Regulatorisk
21 september, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
31 augusti, 2018
Preservia
Regulatorisk
31 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
17 augusti, 2018
Preservia
Regulatorisk
17 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
2 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
16 juli, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
7
>>