skip to Main Content

Bolagsstyrning

Intern kontroll

Bolagets finansiella ställning följs upp löpande genom att likviditetsbudget upprättas var fjortonde dag som skickas till bolagsledningen. Styrelsen behandlar också ekonomin löpande på ordinarie styrelsemöten.

Aktieinnehav

Beträffande ägandet i bolaget hänvisas ovan till rubriken Ägarförhållanden i vår årsredovisning. Det finns inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.  

Styrelse samt bolagsordning

Styrelsens ledamöter väljs årligen på årstämman för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då ledamoten utsågs. För ändring av bolagsordningen gäller aktiebolagslagens krav. Det finns av årsstämman lämnande bemyndiganden till styrelsen att besluta om bolaget ska ge ut nya aktier.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Till styrelsens ordförande har under året arvode utgått med 200 tkr.

Till ledningen har bolagsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning. Ersättning till verkställande direktör utgörs av grundlön. Verkställande direktören har vidare tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

Svensk kod för bolagsstyrning gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande NASDAQ Stockholm och NGM Equity. Preservia Hyresfastigheter AB (publ) och Preservia AB (publ) omfattas därmed inte formellt av Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstämma

Årsstämman, eller i förekommande fall, den extra bolagsstämman, är bolagets högsta beslutande organ. Det är vid årsstämman eller den extra bolagsstämman som aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. Det är stämman som utser styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande, väljer revisor, fastställer resultaträkning och balansräkning, beslutar i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, beslutar om dispositioner beträffande bolagets resultat och beslutar i ett antal andra frågor.

Styrelsens arbete följer den arbetsordning för styrelsen som styrelsen antagit och som ses över årligen. Utöver denna arbetsordning ansvarar styrelsen även för att det finns en instruktion för den verkställande direktören samt att denna instruktion är föremål för årlig översyn. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens arbete leds av styrelsens ordförande och styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vidare faller det under styrelsens ansvar att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, vilket görs genom att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett tillförlitligt sätt. Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen, utöver konstituerande möte, sammanträda minst 3 gånger per år.

Verkställande direktören och ledande befattningshavare

Topias Riuttamäki, Verkställande direktör, är ansvarig inför styrelsen och handhar den löpande förvaltningen av bolagen. Inom ramen för den VD-instruktion, budget och affärsplan som styrelsen har fastställt samt aktiebolagslagens regler ska den verkställande direktören driva bolagens utveckling framåt och fatta de beslut som krävs för det. Vidare ska verkställande direktören vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag.

Revisor

Revisor för Preservia är Niklas Östlund, WeAudit Sweden AB.

Back To Top