skip to Main Content

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma (namn) är Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva investering i och utveckling av mark och fastigheter samt därtill närliggande verksamhet. Bolaget ska vidare uppföra och förvalta fastigheter och/eller fastighetsbolag samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 Aktiekapital och aktier

Aktier av fyra slag får ges ut, stamaktier, stamaktier serie B, preferensaktier serie A och preferensaktier serie B. Varje stamaktie skall ha ett röstvärde om en (1) röst, varje stamaktie serie B skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst, varje preferensaktie serie A skall ha ett röstvärde om en tiondels röst (1/10) och varje preferensaktie serie B skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

§ 7 Aktiernas inbördes företräde mm

Preferensaktie serie A ska äga företräde framför preferensaktie serie B. Preferensaktierna (preferensaktie serie A och preferensaktie serie B) ska äga företräde framför stamaktie och stamaktie serie B till bolagets utdelningsbara medel respektive tillgångar. Vid utdelning ska fördelning ske i nedan angiven ordning

§ 7 (i)
Innehavare av preferensaktier serie A äger företräde till bolagets utdelningsbara medel med ett belopp om 10 kronor (10,00) kronor årligen per preferensaktie ("Löpande preferens serie A"). Utdelning till preferensaktie serie B är efterställd denna utdelning.

§7 (ii)
För det fall bolagets utdelningsbara medel ett visst år inte uppgår till 10 kronor (10,00) per preferensaktie serie A, ska sådan överskjutande rätt till Löpande preferens serie A ackumuleras och läggas till följande års rätt till Löpande preferens serie A ("Ackumulerad preferens serie A").

§ 7 (iii)
Utdelning till preferensaktie serie A, oavsett om den utgår enligt (i) eller (ii), ska ske med en fjärdedel (1/4) tio bankdagar efter den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december.

§ 7 (iv)
Vid inlösen av preferensaktie serie A sker inlösen till 105 kronor (105) per aktie om inlösen sker innan 2022-01- 01. Sker inlösen efter 2022-01-01, sker inlösen till 110 kronor (110) per aktie.

§ 7 (v)
I den mån inte all Löpande preferens serie A och Ackumulerad preferens serie A utbetalats enligt § 7 i bolagsordning ska sådan eventuell återstående Löpande preferens serie A och Ackumulerad preferens serie A utskiftas till ägare av preferensaktier serie A.

§ 7 (vi)
Vad gäller utdelning till innehavare av preferensaktie serie B skall sådan ske upp till ett belopp motsvarande den vinst som uppstår i koncernens underliggande dotterbolag i anledning av försäljning av tillgångar i dessa dotterbolag. Sådan utdelning till innehavare av preferensaktie serie B uppgår till maximalt 152.574.674 kr.

§ 8 Vid likvidering

Om bolaget likvideras ska bolagets tillgångar utskiftas enligt nedan angiven ordning:

(i) I första hand ska utbetalning ske av Löpande preferens och Ackumulerad preferens till innehavarna av preferensaktie serie A.
(ii) Därefter ska utbetalning ske enligt § 7 (vi) till innehavare av preferensaktie serie B.
(iii) Därefter ska ett belopp om 100 kronor (emissionslikviden) utbetalas på varje preferensaktie serie A.
(iv) Därefter ska ett belopp om 0,1 kronor (kvotvärdet) utbetalas på varje stamaktie, stamaktie serie B och preferensaktie serie B.
(v) Återstående tillgångar ska därefter utskiftas till stamaktier och stamaktier serie B.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lägst 0 högst 5 suppleanter.

§ 10 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleant.

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
 9. Val till styrelse och i vissa fall revisorer.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 maj - 30 april.

§ 14 Inlösen

För tiden efter 20180101 äger styrelsen rätt att besluta om minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier. Fördelningen av vilka preferensaktier som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för styrelsens beslut om inlösen.

Vid inlösen sker inlösen till 105 kronor (105) per preferensaktie om inlösen sker innan 2022-01-01. Sker inlösen efter 2022-01-01, sker inlösen till 110 kronor (110) per preferensaktie.

§ 15 Bolagsordningen innehåller följande förbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Back To Top