skip to Main Content

Bolagsordning

Antagen den 27 oktober 2022

§ 1 Firma
Bolagets firma (namn) är Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva investering i och utveckling av mark och fastigheter samt därtill närliggande verksamhet. Bolaget skall vidare uppföra och förvalta fastigheter och/eller fastighetsbolag samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 Aktiekapital och aktier
Aktier av fyra slag får ges ut, stamaktier, stamaktier serie B, preferensaktier serie A och preferensaktier serie B. Varje stamaktie skall ha ett röstvärde om en (1) röst, varje stamaktie serie B skall ha ett röstvärde om en tiondels röst (1/10), varje preferensaktie serie A skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst och varje preferensaktie serie B skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i
förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära inskränkning i möjligheten att genom fondemission, eller erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Aktiernas inbördes företräde mm
Preferensaktie serie A ska äga företräde framför preferensaktie serie B. Preferensaktierna (preferensaktie serie A och preferensaktie serie B) ska äga företräde framför stamaktie och stamaktie serie B till bolagets utdelningsbara medel respektive tillgångar. Vid utdelning ska fördelning ske i nedan angiven ordning.

§7 (i)
Innehavare av preferensaktier serie A äger företräde till bolaget utdelningsbara medel med ett belopp om 10 kronor (10,00) kronor årligen per preferensaktie ("Löpande preferens serie A"). Utdelning till preferensaktie serie B är efterställd denna utdelning.
§7 (ii)
För det fall bolagets utdelningsbara medel ett visst år inte uppgår till 10 kronor (10,00) per preferensaktie serie A, ska sådan överskjutande rätt till Löpande preferens serie A ackumuleras och läggas till följande års rätt till Löpande preferens serie A ("Ackumulerad preferens serie A").
§7 (iii)
Utdelning till preferensaktie serie A, oavsett om den utgår enligt (i) eller (ii), skall ske med en fjärdedel (1/4) tio bankdagar efter den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december.
§7 (iv)
Vid inlösen av preferensaktie serie A sker inlösen till 105 kronor (105) per aktie om inlösen sker innan 2022-01-01. Sker inlösen efter 2022-01-01, sker inlösen till 110 kronor (110) per preferensaktie.
§7 (v)
I den mån inte all Löpande preferens serie A och Ackumulerad preferens serie A utbetalats enligt §7 i bolagsordningen ska sådan eventuell återstående Löpande preferens serie A och Ackumulerad preferens serie A utskiftas till ägare av preferensaktier serie A.
§7 (vi)
Vad gäller utdelning till innehavare av preferensaktier serie B skall sådan ske upp till ett belopp motsvarande den vinst som uppstår i koncernens underliggande dotterbolag i anledning av försäljning av tillgångar i dessa dotterbolag. Sådan utdelning till innehavare av preferensaktie serie B uppgår till maximalt 152.574.674 kr.

§ 8 Vid likvidering
Om bolaget likvideras skall bolagets tillgångar utskiftas enligt nedan angiven ordning:
(i) I första hand ska utbetalning ske av Löpande preferens och Ackumulerad preferens till innehavarna av preferensaktie serie A.
(ii) Därefter ska utbetalning ske enligt §7 (vi) till innehavare av preferensaktie serie B.
(iii) Därefter ska ett belopp om 100 kronor (emissionslikviden) utbetalas på varje preferensaktie serie A.
(iv) Därefter ska ett belopp om 0,1 kronor (kvotvärdet) utbetalas på varje stamaktie, stamaktie serie B och preferensaktie serie B.
(v) Återstående tillgångar ska därefter utskiftas till stamaktier och stamaktier serie B.

§ 9 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lägst 0 högst 5 suppleanter.

§ 10 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleant.

§ 11 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens
Industri.

§ 12 Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
 9. Val till styrelse och i vissa fall revisorer.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 jan - 31 dec.

§ 14 Inlösen
För tiden efter 20180101 äger styrelsen rätt att besluta om minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier. Fördelningen av vilka preferensaktier som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för styrelsens beslut om inlösen. Vid inlösen sker inlösen till 105 kronor (105) per preferensaktie om inlösen sker innan 2022-01-01. Sker inlösen efter 2022-01-01, sker inlösen till 110 kronor (110) per preferensaktie.

§ 15 Bolagsordningen innehåller följande förbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Back To Top