skip to Main Content

Nyheter

Beslut vid ordinarie bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB

Beslut vid ordinarie bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB

 

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande beslut.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att förlusten balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att arvode till styrelseordförande skall uppgå till ett prisbasbelopp per år och att beloppet ska utbetalas som lön. Stämman beslutade att för övriga ledamöter skall ej något styrelsearvode utgå. Stämman beslutade att revisorer ersätts enligt godkänd räkning.

Beslut om styrelse
Stämman beslutade om omval av sittande styrelse.

 

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att omlägga bolagets räkenskapsår från brutet till kalenderår.

 

Beslut om godkännande av överlåtelse
Stämman beslutade att godkänna överlåtelse av bolagets aktier i Preservia Bålsta Holding AB till Preservia Holding AB (publ). Överlåtelsen sker på marknadsmässiga villkor och köpeskillingen baseras på en värdering som styrelsen låtit ta fram via ett oberoende värderingsinstitut.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner
Stämman beslutade att intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner av aktier samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt samt med iakttagande av de begränsningar som framgår av bolagsordningen.  


För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
David Madeling, vVD Tel: +46 (0) 736 15 60 65
E-post: david@preservia.seDenna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 17.00 CET.

1 maj, 2023
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1 maj, 2023
Preservia Holding
Regulatorisk
28 april, 2023
Preservia Holding
Regulatorisk
18 april, 2023
Preservia Holding
Regulatorisk
28 februari, 2023
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
2 december, 2022
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
27 oktober, 2022
Preservia Holding
Regulatorisk
27 oktober, 2022
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
12
>>
Back To Top