skip to Main Content

Nyheter

Preservia Hyresfastigheter

Preservia Holding

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Preservia Holding

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

 

Aktieägarna i Preservia Holding AB (publ), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 27 oktober 2022 kl. 11:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

ANMÄLAN M. M.

 

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 19 oktober 2022 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast den 24 oktober 2022.

 

Anmälan bör ske per mejl till David Madeling på david@preservia.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

 

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 21 oktober 2022 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 21 oktober 2022.

 

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.preservia.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

 

Behandling av personuppgifter

 

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

 

Förslag till dagordning

 

 1. Val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om följande:
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelse och revisor
 11. Beslut om ändring av bolagsordningen
 12. Beslut om bemyndigande
 13. Stämmans avslutande

 

 

 

Förslag till beslut - Punkt 9

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att intill nästa ordinarie bolagsstämma omvälja styrelsen bestående av de ordinarie styrelseledamöterna Thomas Lindström, Topias Riuttamäki och David Madeling.

 

Styrelsen föreslår vidare att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisionsbolag, med auktoriserade revisorn John Liljenfeldt som huvudansvarig revisor för uppdraget.

 

 

Förslag till beslut - Punkt 10

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att omlägga Bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 maj - 30 april, till kalenderår. Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra § 11 i bolagsordningen varigenom denna får följande lydelse: "Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december."

 

Förslag till beslut - Punkt 11

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndiga styrelsen att genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar som framgår av bolagsordningen.

 

 

Övrigt

 

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 2 000 000 aktier, varav 500 000 preferensaktier (motsvarande 50 000 röster) och 1 500 000 stamaktier (motsvarande 1 500 000 röster).

 

Fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adressen Vasagatan 7 i Stockholm och på dess hemsida, www.preservia.se, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

______________________

 

 

Stockholm i september 2022

Styrelsen i Preservia Holding AB (publ)


För vidare information, vänligen kontakta:

Preservia Holding AB (publ) David Madeling, vVD, Tel: +46 (0) 736 15 60 65
E-post: david@preservia.se

 

Denna information är sådan information som Preservia Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2022 kl. 17.30 CET.

Back To Top