skip to Main Content

Nyheter

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 8 oktober 2021 kl. 13:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

ANMÄLAN M. M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 30 september 2021 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast den 6 oktober 2021.

Anmälan bör ske per mail till David Madeling på david@preservia.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 30 september 2021 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 30 september 2021.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.preservia.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut om följande:
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Beslut om att snarast återuppta utdelning avseende löpande preferens i preferensaktien serie A.

10. Bemyndigande

11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut - Punkt 9
Styrelsen konstaterar att det finns tillräckligt med bokfört fritt eget kapital för att återuppta preferensaktieutdelningen för preferensaktien serie A men att bolagets nuvarande likvida medel inte möjliggör en preferensaktieutdelning i dagsläget.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att återuppta preferensaktieutdelningen för preferensaktien serie A, så snart som det finns tillräckligt med likvida medel för att återuppta denna.


Förslag till beslut - Punkt 10

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner av aktier samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt samt med iakttagande av de begränsningar som framgår av bolagsordningen.

Övrigt

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20 143 090 aktier, varav 447 118 preferensaktier serie A (motsvarande 44 711,80 röster), 12 831 preferensaktier serie B (motsvarande 1283,1 röster) 5 000 000 stamaktier serie A (motsvarande 5 000 000 röster) och 14 683 141 stamaktier serie B (motsvarande 1 468 314,10 röster).

Fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adressen Vasagatan 7 i Stockholm och på dess hemsida, www.preservia.se, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

______________________

Stockholm i september 2021

Styrelsen i Preservia Hyresfastigheter AB (publ)För vidare information, vänligen kontakta:

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post:topias@preservia.se

27 oktober, 2022
Preservia Holding
Regulatorisk
27 oktober, 2022
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
28 september, 2022
Preservia Holding
Regulatorisk
28 september, 2022
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
31 augusti, 2022
Preservia Holding
Regulatorisk
31 augusti, 2022
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
21 december, 2021
Preservia Holding
Regulatorisk
15 december, 2021
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
14
>>
Back To Top